سخن حضرت حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

مدام از تو توسط مدام از تو 9 ماه پیش

سخن حضرت حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment