صحبت های رضا رشیدپور خطاب به شهردار تهران در مورد برخورد با دستفروشان

توسط Pyxo 2 سال پیش

صحبت های رضا رشیدپور خطاب به شهردار تهران در مورد برخورد با دستفروشان

comment