حرف های این منتقد باعث ناراحتی ابراهیم حاتمی کیا شده بود.....

comment