ویژه برنامه تحویل سال شبکه دو گفتگو مسعود فراستی با موضوع : دیپلماسی و امنیت ملّی، با دکتر محمد جواد ظریف (وزیر امور خارجه ایران) در بانکوک تایلند

comment