رهبرانقلاب: خبرهایی می‌دهند که انسان خواب از چشمش می‌پرد ⚠️در میانمار، هزاران مسلمان دارند فدا ميشوند؛ همانهایی که برای حیوانات دل ميسوزانند، لب تر نميكنند!

comment