تیم حریف یه دونه از این دروازبان ها داشته باشه نیازی به مهاجم نداری دیگه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

comment