حمله مار پیتون، به کروکدیل 6 متری

توسط elnaz_1372 7 ماه پیش

این حمله توسط مار پیتون به کردوکدیل برای مشخص کردن قلمرو صورت گرفت

comment