یا خدا اینا کین دیگه... اینم شوخییه

توسط Funny 1 سال پیش

خاستین قهوه زهر مارتون شه برین این کافی شاپه... ی جوری دوربین مخفی ساختن از قهوه خوردن پشیمون میشی

comment