شوخی احمقانه ای که منحر به نابودی دوستش شد 😐😨

توسط h_karimi_nasab 8 ماه پیش
comment