نظام بهره، سیستم بانکی ما را فلج کرده!

شهی توسط شهی 2 سال پیش

نظام بهره، سیستم بانکی ما را فلج کرده! گفتگو با رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس

comment