وقتی که فیلم گرفتن باعث مرگت میشه!

توسط youtube farsi 6 ماه پیش

وقتی که فیلم گرفتن باعث مرگت میشه! حواسمون به جایی که وایمیسیم باشه!٬٫

comment