⭕️ برخورد با مفاسد اقتصادی باید به دور از سیاست زدگی و حزب بازی باشد. 🔹مصاحبه جنجالی شبکه صدای امریکا

comment