علی کریمی در بازی خیریه (به نفع بیماران ام اس) منتخب ستارگان ایران و ستارگان جهان — ۶ شهریور ۱۳۹۴

comment