اگر روزی ده بار نگاش کنی بازهم کمه.

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

اگر روزی ده بار نگاش کنی بازهم کمه.

comment