يعني کارا اينقدر ساده بود ما يک عمر عذاب کشيديم

توسط kimiya 2 سال پیش

يعني کارا اينقدر ساده بود ما يک عمر عذاب کشيديم

comment