يعني کارا اينقدر ساده بود ما يک عمر عذاب کشيديم

توسط kimiya 12 ماه پیش

يعني کارا اينقدر ساده بود ما يک عمر عذاب کشيديم

comment