یکی از بهترین راه های بهبود هرگونه بیماری برطرف نمودن عوامل ایجاد کننده آن و تغییر عادت های نامناسب می باشد. از آنجا که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده کبد چرب عدم رعایت برنامه ی غذایی مناسب میباشد در نتیجه کارشناسان ما بهترین رژیم و بهترین برنامه ی غذایی را برای بهبود به شما ارائه خواهند دادکه در بهبود شرایط به شما یاری مینماید.

comment