مصاحبه آقای محمد کارگری مدیر عامل استارآپ آوین گیم

توسط الکام استارز 6 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای محمد کارگری مدیر عامل استارآپ آوین گیم

comment