مصاحبه آقای محمد کارگری مدیر عامل استارآپ آوین گیم

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای محمد کارگری مدیر عامل استارآپ آوین گیم

comment