مصاحبه آقای محمد کارگری مدیر عامل استارآپ آوین گیم

توسط الکام استارز 1 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای محمد کارگری مدیر عامل استارآپ آوین گیم

comment