همگام با مطالب TED2008، پرفسور استیون هاوکینگ پرسش های بزرگی درباره جهان مان می پرسد -- جهان چگونه آغاز شد؟ حیات چه طور آغاز شد؟ آیا ما تنها هستیم؟ -- و این موضوع را مطرح می کند که ما احتمالا چگونه پاسخ آنها را خواهیم یافت.

comment