در دومین و آخرین مرحله از ایجاد تقویم تصویری تبلیغاتی، یک تقویم سالانه بر اساس سری تقویم ایجاد شده و تقویم‌های تصویری به آن اختصاص می‌یابد. سپس تقویم تبلیغاتی نهایی بعد از طی مراحل پایانی، با تمام جزییات آن منتشر و آماده بارگیری استفاده کنندگان خواهد بود.

comment