استاد وکیل در دوره درک معنا و تدبر، تلفظ صحیح حروف حاء و هاء را آموزش می دهند. www.namquran.org قرآنی شدن را انتخاب کنیم

comment