باید این کار را با cmd انجام دهید که به صورت پیشفرض در سیستم شما وجود دارد و برنامه سیستم است/

comment