کتاب علوم انسانی و برنامه‌ریزی توسعه دکتر داوری می‌تواند به وضوحِ مباحث جاری در ایران، پیرامون علوم انسانی، کمک کنند. برای خرید کتاب میتوانید به روزآهنگ مراجعه کنید. https://roozahang.com/Product/Book/99410/

comment