امنیت فایل و اطلاعات در اکسل در این آموزش روش قفل کردن ساختار فایل ، قفل کردن سلول ها و مخفی کردن فرمول ها ارائه شده است. https://exceliran.com

comment