پیشرفت تلفن همراه که علاوه بر تلفن بسیاری از ویژگی های چشمگیر دیگری دارد که تلفن فقط یکی از آن ها محسوب می شود موجب شد تا در کنار همه امکانات ذکر شده کسب درآمد از آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

comment