اگر «زلزله» بیاد اولین وسیله ای که برمی دارید و محل رو ترک می کنید چیه؟ 🤔

Ali توسط Ali 8 ماه پیش

اگر «زلزله» بیاد اولین وسیله ای که برمی دارید و محل رو ترک می کنید چیه؟ 🤔

comment