پیغام تبریک سالوادرو از ایتالیا برای ارسطو😳😳😳

لبخند درشت توسط لبخند درشت 12 ماه پیش

این اقا سالوادور از ایتالیاست که سریال پیاتخت و بحاطر زن ایرانیش دیده و عاشق شخصیت ارسطو شده و براش این پیغامو فرستاده توجه به کاپشنش کنید که رفته مثل کاپشنه ارسطو خریده

comment