برداشت مکانیزه پیاز و سیر با دستگاه ساقه زن پیاز

kazemkeshiti توسط kazemkeshiti 1 سال پیش

محصول پیاز یا سیر بصورت دستی از سطح مزرعه برداشت میشود سپس وارد ماشین شده و بعد از برش ساقه از ماشین خارج و روی زمین رها میشود تا درجه بندی و بسته بندی انجام گیرد. حداکثر توان ماشین (بدون هد بردارنده ) 1 هکتار در روز است. kazemkeshiti@gmail.com

comment