تیر اندازی در ساختمان ریاست جمهوری -- سو قصد به جان رییس جمهور روحانی

توسط خبرلند 10 ماه پیش

تیراندازی در محدوده ریاست جمهوری/ عبور یک فرد قمه به دست از گیت دوم لحظاتی پیش صدای تیراندازی از محدوده ریاست جمهوری شنیده شد. جان رییس جمهور در خطر است

comment