آشتی علی کریمی با عادل فردوسی پور در پشت صحنه برنامه نود

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 2 سال پیش

آشتی علی کریمی با عادل فردوسی پور در پشت صحنه برنامه نود پس از پرت کردن میکروفن

comment