در روزی مشخص، جمعیت زیادی در خیابانی خاص، تجمع می کنند و قائله ای راه می اندازند، پلیس دخالت می کند اما قضیه پیچیده تر از این هاست و آدم های زیادی در آن درگیرند.

comment