تشکر کاخ سفید از تماس ایران با ترامپ به سبک جنتلمن ساسی مانکن

توسط شنبه خر است 6 روز پیش

تشکر کاخ سفید از تماس ایران با ترامپ به سبک جنتلمن ساسی مانکن

comment