نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان.

comment