ایمپلنت دندان بیماران : لقی شدید دندان های ۲ و 3 چپ بالا بیمار به علت تحلیل استخوان در ناحیه پالاتال ، جاگذاری ایمپلنت و بازسازی هم زمان استخوان انجام گرفت

comment