بسته های آموزشی سگال از ششم تا کنکور را از راههای زیر تهیه کنید: ٠٢١٢٢٢٢٤٠٦١ ارسال عدد ١ به ١٠٠٠٠٧٣٤ و يا با نصب اپليكيشن سگال از segaledu.ir و درس خواندن آنلاين در قرعه كشی ماهيانه پانصد دلار سگال شركت كنيد. @Segaledu

comment