پشت صحنه اولین روز فیلمبرداری زندانی های ده نمکی

موج نگار توسط موج نگار 4 ماه پیش

زندانی ها به خط شدند. مسعود ده نمکی از دومین روز تیر ماه 97 ساخت فیلم زندانی ها را کلید زد و گروه رسانه ای موج نگار این رویداد نو را به تصویر کشید.

comment