شرایط امروز، مانند جنگ احزاب است.

توسط zodtv 2 سال پیش

شرایط امروز، مانند جنگ احزاب است.

comment