اگر تيغ عالم بجنبد زجای

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

رهبرانقلاب: اگر همه دنيا جمع شوند ضرری بخواهند به تو برسانند كه خدا آن ضرر را برای تو ننوشته است، نميتوانند اين كار را بكنند ⛔️اگر تيغ عالم بجنبد زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای

comment