اجرای کامل شروین حاجی پور در عصر جدید

طرفداران عصر جدید توسط طرفداران عصر جدید 5 ماه پیش

این شرکت کننده مستعد با اجرای 2 قطعه موسیقی مستقل از خودش در مرحله دوم حذف شد.

comment