ترانس در آمریکا ممنوع شد اما در ایران قرار است تا 10 سال آینده ترانس حذف شود. برای اولین بار در ایران، روغن زیروترانس طبیعت

comment