موسیقی جدیدپاپ

احساس عاشقی توسط احساس عاشقی 12 ماه پیش

آهنگ جدیدقصّۀ عشق باصدای زیبای جناب سپهرصفوی وآهنگسازی وتنظیم بااحساس استادگرانقدرجناب صدراشریعتی که به زودی منتشرخواهدشد.

comment