مصاحبه آقای سعید نعمت الهی مدیر پروژه استارآپ هم پا

توسط الکام استارز 2 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای سعید نعمت الهی مدیر پروژه استارآپ هم پا

comment