مصاحبه آقای علیرضا فتحی مدیر شرکت پدیده پارسیان

توسط الکام استارز 2 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای علیرضا فتحی مدیر شرکت پدیده پارسیان

comment