ملخ از آفاتی است که هر چند سال یک بار طغیان کرده و با هجوم خود خسارت شدیدی را به گونه های گیاهی وارد می کند. این آفت با تغذیه از سبزینه گیاهان اعم از ساقه، برگ و حتی گلگاه مانع از رشد و بذردهی گیاهان شده و در طغیان های شدید کل گیاه، مورد تغذیه آفت قرار گرفته و از بین می رود. این موجودات در صورت هجوم می توانند خسارت بسیاری به مزارع و باغات وارد کنند. برای از بین بردن این آفات باید سریع اقدام کنید. سموم خارجی و قوی Locust demon و Copperfungicices بهرتین راهکار مبارزه سریع با ملخ ها هستند . آریا سم: 09145562020 و 04432251817 www.ariasam.com

comment