بخش های جذاب میز نقد برنامه هفت ( 14 تیر 98 )

توسط Masoudferasatii 5 ماه پیش

این برنامه به نقد و بررسی فیلم شبی که ماه کامل شد اختصاص داشت. همچنین حواشی خاصی نیز پیرو گفته ی مسعود فراستی درباره این فیلم شکل گرفت

comment