محمدعلی ابطحی ، فعال سیاسی و رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت اصلاحات است.

comment