پاسخ صريح رئيس جمهور به اعتراض معلمان و ارتشيان به پايين بودن حقوقشون!.

علیرضا توسط علیرضا 2 هفته پیش

پاسخ صريح رئيس جمهور به اعتراض معلمان و ارتشيان به پايين بودن حقوقشون!.

comment