تنها وزارت خانه ای که استقلال ندارد و مورد فشار از نهاد های دیگر میباشد

comment