در ابتدا کارکردهای اصلی آی زیج برشمرده شده و سپس صفحه تقویم که محلی برای بررسی و انتخاب تقویم‌های تصویری است به صورت کامل توضیح داده می‌شود. در پایان نیز شرح صفحه بارگیری(دانلود) تقویم تصویری و اجزا آن بیان می‌گردد.

comment