سید مهرداد مشعشعی تنبور نواز مقامی لک زبان منطقه‌ی کرمانشاهان و صحنه می‌باشد.

comment